Hjem
Webshop

Betingelser for garanti

 1. Inventarium ApS (herefter »Diamond Denmark«) garanterer den oprindelige Køber (Køberen) af følgende kommercielle produkter leveret af Diamond Denmark (herefter »varerne«), at varerne vil være fri for fejl og/eller fejl i materialer og/eller udførelse i følgende perioder fra faktureringsdatoen (herefter »Garantiperioden«):
 2. Diamond Denmark udstyr – Tolv (12) måneder for materialer, herunder reservedele og lønninger til medarbejdere.
 3. Med forbehold af følgende betingelser i denne garanti, hvis der konstateres en defekt og/eller fejl i dele og/eller udførelse i garantiperioden, vil Diamond Denmark udskifte eller reparere varerne (efter eget valg) uden beregning.
 4. Diamond Denmark tilbyder også at få produktet tilsendt til vores eget værksted uden ekstra betaling.
 5. Småarbejde eller reparationer efter købet, såsom skiftning af knapper eller ben, kvalificeres ikke til at få tilsendt en Diamond Denmark autoriseret serviceagent. Dog kan Diamond Denmark tilbyde delene.
 6. De oprindelige fakturaoplysninger, herunder serienummer, skal gives til Diamond Denmark på det tidspunkt, hvor ethvert krav fremsættes i henhold til garantibetingelserne.
 7. Ethvert krav, der fremsættes i henhold til garantiens vilkår, skal fremsættes inden for en rimelig tid efter opdagelsen af eventuelle fejl eller mangler (2 dage).
 8. Accept af et krav i henhold til denne garanti er betinget af en vurdering af varerne af Diamond Denmark eller deres autoriserede agent for at fastslå årsagen til fejlen eller manglen forud for Diamond Denmarks tilladelse til reparationer, der skal udføres.
 9. Diamond Denmarks garanti omfatter ikke skader på varernes vare eller svigt af varerne som følge af et anlæg, der blev udført uden for Diamond Denmarks eller dets autoriserede service-/installationsagenters direkte kontrol.
 10. Diamond Denmark er ikke ansvarlig for omkostninger i forbindelse med at få adgang til varer med henblik på reparationer, checks eller ændringer. Enhver udgift i forbindelse med opnåelse af rimelig adgang til varerne, herunder f.eks. enhver ændring af kabinetter, flytning af møbler, ændringer af bygningskonstruktioner såsom fjernelse af døre og glaspaneler osv., er Køberens ansvar.
 11. Hvis varer er placeret eller skal placeres i lokaler, hvor induktion af service- eller installationspersonale er påkrævet, er eventuelle omkostninger for en sådan induktion af service- eller installationsagenter for at få adgang til websteder for Køberens regning og ikke for Diamond Denmark.
 12. Diamond Denmark er ikke ansvarlig for og vil ikke tillade reparationer i henhold til et krav i henhold til denne garanti for:
 13. Brud på glas eller plastkomponenter af varerne;
 14. Udskiftning af lys, lysstofrør, pakninger eller komponenter, der er blevet beskadiget ved udsættelse for spild
 15. Skader eller svigt af varerne som følge af ikke at fjerne emballage og transportmaterialer før brug;
 16. Dele, der kan slitages, herunder, men ikke begrænset til, filtre, olie, sikringer, lamper, batterier, håndtag, låse, hængsler.
 17. Varer, der ikke er installeret i overensstemmelse med Diamond Denmarks og/eller producentens specifikationer;
 18. Ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder (spændingsstigninger, uregelmæssig strømforsyning, naturkatastrofer og katastrofer, optøjer osv.)
 19. Reparation eller udskiftning af varer, der ikke er forsynet med originale serienumre eller overensstemmelsesplader;
 20. Skader på varer som følge af forkert brug af rengøringsmidler, vaskemidler, blegemidler eller andre kemiske tilsætningsstoffer eller midler af ætsende karakter
 21. Eventuelle skader som følge af enhver ændring af de varer, der er sket uden forudgående tilladelse fra Diamond Denmark;
 22. Enhver brug af varerne af andre grunde end det oprindeligt angivne formål;
 23. Varer, der flyttes eller flyttes, mens de lastes med lagrede produkter. Sådanne produkter skal fjernes inden bevægelse. (Alle enheder er stationære enheder og ikke beregnet til regelmæssig bevægelse på hjul eller ben);
 24. Installation af varer på andre steder end det oprindelige sted (demontering og samling på et andet sted);
 25. Skødesløshed, uagtsomhed eller brug, bortset fra den, som varerne er beregnet til;
 26. Varer, der ikke fungerer korrekt som følge af, at varer anvendes i et miljø, hvor omgivelsestemperaturen og den relative luftfugtighed ligger uden for de driftsparametre, der er angivet for disse særlige varer.
 27. Uautoriserede ændringer af eller manipulation med varerne;
 28. Kompressorfejl på grund af: Utilstrækkelig regelmæssig vedligeholdelse (af den type, der er angivet af den relevante fabrikant) af komponenter, herunder, men ikke begrænset til, kondensatorer, filtre osv.;
 29. Utilstrækkelig og/eller uregelmæssig rengøring af kondensatoren (14 dage og oftere, hvis det er nødvendigt):
 30. Manglende tilstrækkelig ventilation af varer som angivet af fabrikanten.
 31. Fair slitage af varerne; eller Varernes drift i miljøer uden for omgivelsestemperaturen og/eller det relative fugtighedsområde, der er angivet for varerne.
 32. Diamond Denmark vil enten foretage reparationen eller udpege et reparationsmiddel, der er autoriseret af Diamond Denmark.
 33. Garanti på hætteopvasker og underbords opvasker bortfalder ved ikke brug af kalkfilter.
 34. Reparationer af varerne må ikke være forsøgt af andre end en autoriseret serviceagent.
 35. Reparationer, der forsøges af en ikke-autoriseret agent, annullerer garantien.
 36. Reparation eller levering af en erstatning forlænger eller fornyer ikke garantiperioden.
 37. Diamond Denmarks reparationsgaranti er begrænset til normal åbningstid mandag til fredag og eksklusive helligdage og weekender.
 38. Diamond Denmark er ikke ansvarlig for andre omkostninger for de autoriserede serviceagenter end almindelige lønomkostninger i normal arbejdstid.
 39. Diamond Denmark er ikke ansvarligt for indirekte eller deraf følgende tab, tab af fortjeneste eller andre økonomiske tab, herunder uden begrænsning produkttab.
 40. Kravet om reparation eller udskiftning af varerne må ikke skyldes misbrug, forsømmelse, ulykke, forkert installation, uautoriseret modifikation eller andet misbrug, som efter Diamond Denmarks rimelige mening var forårsaget af Køberen eller nogen agent eller medarbejder hos Køberen.
 41. Diamond Denmark er ikke ansvarlig for og vil ikke godkende reparationer i henhold til et krav i henhold til denne garanti for varer, der bruges i en mobilapplikation. (Alle varer er designet til at blive drevet indendørs på et permanent sted.
 42. Diamond Denmark er ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tab, der er forårsaget under transport og/eller afprøvning af varerne, og er ikke ansvarlig for transport- eller testomkostningerne ved varerne.
 43. Diamond Denmark garanterer ikke de varer, hvor varerne blev installeret og/eller anvendt sammen med andre varer end Diamond Denmark (»de andre varer«), på en sådan måde, at de overstiger varernes eller de øvrige varers kapacitet og/eller ydeevne, og benægter ethvert ansvar for enhver skade, som enhver person har lidt som følge af en sådan anvendelse.
 44. Hvis Diamond Denmark vælger at udskifte i stedet for at reparere varerne, og der ikke er nogen identisk erstatning til rådighed for de varer, der udskiftes, kan Diamond Denmark erstatte varerne med varer af samme standard og design, der derefter er tilgængelige fra sit sortiment.
 45. Diamond Denmarks forpligtelse i forhold til garantien, der er fastsat i de foregående afsnit, er ikke gyldig i følgende tilfælde:
 46. Installationen er ikke i overensstemmelse med instruktionerne i brugs- og vedligeholdelseshåndbogen.
 47. Installation på andre steder end det oprindelige sted (demontering og samle på et andet sted);
 48. Skødesløshed, uagtsomhed eller manglende evne til brug eller brug, bortset fra det, som produktet er designet og/eller dimensioneret til
 49. Ændringer eller manipulation af produktet
 50. Diamond Denmark forbeholder sig ret til at fakturere en kunde direkte for et serviceopkald plus reservedele og arbejdskraft for en service, der af den autoriserede køletekniker blev anset for ikke at være forbundet til et garantiproblem. Fakturaen skal betales inden for 14 dage efter faktureringsdatoen.
 51. Kontakt Diamond Denmark så hurtigt som muligt efter opdagelsen af en potentiel defekt og/eller fejl hos Varerne for at sørge for, at den testes og/eller serviceres.
 52. Alle garantiforespørgsler og/eller krav skal rettes til Diamond Denmarks hovedkontor via postadressen
 53. Ud over den garanti, som Diamond Denmark har udvidet til at omfatte Køber, kræver forbrugerloven, at Diamond Denmark stiller følgende yderligere garantier til forbrugerne (som dette ord er defineret i konkurrence- og forbrugerloven) for forbrugsvarer (som defineret i denne lov), der leveres i Danmark. Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til forbrugerloven. Du har ret til en erstatning eller refusion for en større fejl og til erstatning for ethvert andet rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du har også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl. Ved udlejning af vores produkter til en tredjepart mister man sin fulde garanti service og får I stedet en reservedelsgaranti.
 54. Garanti på demo og brugte varer er på 30 dage.
Tilbage til toppen